Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

Момина Крепост АД - производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба, еднократни изделия за ветеринарната медицина; бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

момина крепост,медицински изделия еднократна употреба,стоки промишленост бит,кръвопреливни и инфузионни системи,спринцовки двусъставни трисъставни,инжекционни игли,сонди,катетри дренажи,уринаторни торби,урологични катетри,кислородни маски,шпатули клампи,полиетиленови ръкавици калцуни, еднократно медицинско облекло,бельо нетъкан текстил,дезинфекциозни разтвори,бидони,кутия сирене,pvc шлаух,pvc маркуч,фиксатори,пътни конуси,сандъче цветя,касета,домакински съдове,опаковки,туби,пощенска кутия

 
 
 
 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
 
СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА
23-03-2021
Търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА КРЕПОСТ"АД
Получено е търгово предложение за закупуване на акции на "МОМИНА КРЕПОСТ"АД ОТ "МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ"ООД. Пълният текст на търговото предложение е публикуван в секция "За инвеститори"
03-07-2020
Редовно Общо събрание на акционерите на "Момина крепост" АД
Съветът на директорите на "Момина крепост" АД, гр. В. Търново, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 10 август 2020 г. от 13.00 часа в седалището на дружеството в гр. В.Търново, ул. "Магистрална" ?23.  Пълният текст на поканата и материалите по дневния ред са публикувани в раздела "За инвеститори"

 


кошница с поръчки
Кошницата е празна
 

за дистрибутори
  E-mail адрес
  Парола
  Запомни ме на този компютър
 

Финансови отчети

2017г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКЦИОНЕРИ СЛЕД 20.06.2017Г.

1. Обявяване на покана за ИОСА 28.07.2017 г. в търговския регистър
2. Покана за ИОСА- 28.07.2017г.
3. Уведомление до КФН
4. Протокол от заседание на съвета на директорите
5. Образец на пълномощно за представляване на акционер на ИОСА


МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителна бележка/оповестяваяне към финансовия отчет/ 
Форми на финансови отчети-КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016г.

Информация за ГФО 2016г.

Финансов отчет 2016г.

Одиторски доклад 2016г.

Счетоводна политика и одиторски бележки 2016г.

Годишен доклад за дейността 2016г.

Декларация от отговорните в рамките на емитента лица 2016г.

Декларация за корпоративно управление 2016г.

Форми на финансови отчети 2016г.

Информация отностно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2, 

Декларация от одиторите заверили ГФО 2016г.

Доклад за прилагане политика за възнаграждения на членовете на СД 2016г.

Карта за самооценка на корпоративното управление 2016г.


2016г.


МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016г. 

Финансов отчет по МСС 
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети – КФН 
Вътрешна информация 
Допълнителна информация 
Междинен доклад за дейностите 
Декларации от отговорните лица 

 

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2016г.

Финансов отчет за деветмесечието на 2016г.

Вътрешна информация-факти и обстоятелства настъпили в "Момина Крепост АД", съгласно приложение 9, към чл.33, ал.1, т.3 от наредба 2 за третото тримесечие на 2016г.

Междинен доклад за дейноста на "Момина Крепост"АД към 30.09.2016г. със съдържание съгласно чл.100, ал.4, т.2 от ЗППЦК

Допълнителна информация за "Момина Крепост"АД гр. Велико Търново, към 30.09.2016г. със съдържание съгласно чл.33, ал.1, т.7 от наредба 2

Декларация по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК на Изпълнителния директор

Финансов отчет по МСС

Форми на финансови отчети - КФН

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2016г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 31.03.2016г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

2015г.Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Уведомление за годишен финансов отчет за 2015 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Приложения към годишен финансов отчет за 2015 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2015 г.

Годишен доклад за дейността през 2015 г.

Програма за корпоративно управление

КФН - форми ГФО 2015 г.

Приложение 11 към ГФО 2015 г.

Декларации от отговорните лица.

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на СД

Междинен финансов отчет към 31.12.2015г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 30.09.2015г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 30.06.2015г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 31.03.2015г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

2014 г.Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Уведомление за годишен финансов отчет за 2014 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Приложения към годишен финансов отчет за 2014 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2014 г.

Годишен доклад за дейността през 2014 г.

Програма за корпоративно управление

КФН - форми ГФО 2014 г.

Приложение 11 към ГФО 2014 г.

Декларации от отговорните лица.

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на СД


Междинен финансов отчет към 31.12.2014г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 30.09.2014г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 30.06.2014г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 31.03.2014г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица


2013 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.
Уведомление за годишен финансов отчет за 2013 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.
Приложения към годишен финансов отчет за 2013 г.
Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2013 г.
Годишен доклад за дейността през 2013 г.
Програма за корпоративно управление
КФН - форми ГФО 2013 г.
Приложение 11 към ГФО 2013 г.
Декларации от отговорните лица.

Доклад за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на СД

Междинен финансов отчет към 31.12.2013г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 30.09.2013г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 30.06.2013г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

Междинен финансов отчет към 31.03.2013г.
Финансов отчет по МСС
Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет
Форми на финансови отчети - КФН
Вътрешна информация
Допълнителна информация
Междинен доклад за дейността
Декларации от отговорните лица

2012 г. 

Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.
Уведомление за годишен финансов отчет за 2012 г.
Годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.
Приложения към годишен финансов отчет за 2012 г.
Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2012 г.
Годишен доклад за дейността през 2012 г.
Програма за корпоративно управление
КФН - форми ГФО 2012 г.
Приложение 11 към ГФО 2012 г.
Декларации от отговорните лица.

Междинен финансов отчет към 31.12.2012г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2012г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2012г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2012г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

2011 г.

 

Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Уведомление за годишен финансов отчет за 2011 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Приложения към годишен финансов отчет за 2011 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2011 г.

Годишен доклад за дейността през 2011 г.

Програма за корпоративно управление

КФН - форми ГФО 2011 г.

Приложение 11 към ГФО 2011 г.

Декларации от отговорните лица.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2011г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2011г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2011г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

  

Междинен финансов отчет към 31.03.2011г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

2010 г.

 

Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.

Уведомление за годишен финансов отчет за 2010 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.

Приложения към годишен финансов отчет за 2010 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.

Годишен доклад за дейността през 2010 г.

Програма за корпоративно управление

КФН - форми ГФО 2010 г.

Приложение 11 към ГФО 2010 г.

Декларации от отговорните лица.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2010 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2010 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2010 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2010 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

 

 

2009 г.

 

Годишен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Уведомление за годишен финансов отчет за 2009 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Приложения към годишен финансов отчет за 2009 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Годишен доклад за дейността през 2009 г.

Програма за корпоративно управление

КФН - форми ГФО 2009 г.

Приложение 11 към ГФО 2009 г.

Декларации от отговорните лица.

 

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

 

Междинен финансов отчет към 30.09.2009 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

 

Междинен финансов отчет към 30.06.2009 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

 

Междинен финансов отчет към 31.03.2009 г.

Финансов отчет по МСС

Счетоводна политика и обяснителни бележки / оповестявания към финансовия отчет

Форми на финансови отчети - КФН

Вътрешна информация

Допълнителна информация

Междинен доклад за дейността

Декларации от отговорните лица

 

 

2008г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.

Приложения към годишен финансов отчет за 2008 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.

Годишен доклад за дейността през 2008 г.

Програма за корпоративно управление

КФН - форми ГФО 2008 г.

Приложение 11 към ГФО 2008 г.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2008 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2008 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2008 г.

Междинен финансов отчет към 31.03.2008 г.

 

2007 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2007 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2007 г.

Годишен доклад за дейността през 2007 г.

 

Междинен финансов отчет към 31.12.2007 г.

Междинен финансов отчет към 30.09.2007 г.

Междинен финансов отчет към 30.06.2007 г.

 

2006 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2006 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2006 г.

Отчет за управлението през 2006 г.

 

2005 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2005 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2005 г.

 

2004 г.

Одиторски доклад към годишен финансов отчет към 31.12.2004 г.

Годишен финансов отчет към 31.12.2004 г.

 

2003 г.

 

 
 
Начало   ▫   История   ▫   Продукти   ▫   Новини   ▫   Качество   ▫   Финансови отчети   ▫   Контакти
© 2008  Момина Крепост АД. Всички права запазени. Уеб дизайн / Web design DualM studio


МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Спринцовки, Игли инжекционни, стерилни за еднократно приложение, Системи, Сонди, Катетри, Медицинско облекло и бельо за еднократна употреба, Уринаторни торби, Други

СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА
Бидони, Туби, Кутия за сирене, Пътни конуси, Пощенска кутия, PVC маркуч, Опаковки, Пластмасови домакински съдове, PVC шлаух за технически цели, Касета, Фиксатори, Сандъче за цветя, Лейка 12л, Кофпомпа, Съд за басейни